Handledning

Handledning

Utforska

Handledning

I vårdande och behandlande arbete med människor behöver man som personal stanna upp med jämna mellanrum och klargöra vad som händer i arbetssituationen.


I handledning arbetar vi med att medvetandegöra, tydliggöra och strukturera upp vad som upplevs problematiskt och besvärligt.

Därefter kan vi överväga hur de identifierade problemen och frågeställningarna ska hanteras. Här breddar vi perspektivet och synen på vilka olika alternativa förhållningssätt och åtgärder som skulle vara möjliga, lämpliga och passande. Vi gör överväganden kring vilka utfall och konsekvenser som kan uppstå och som ni vill uppnå, för att åtgärderna och handlingsalternativen ska bli väl förankrade hos den som ska omsätta det som framkommit i praktiskt arbete.


På det viset sker en ökad kompetens, mognad, utveckling, emotionell stabilitet och  yrkesmässig skicklighet hos de handledda.


Arbetet kan ske individuellt eller i en arbetsgrupp.

Processhandledning eller konsultativ handledning.