Ledarskap

Ledarskap

Utforska

Ledarskap

Ledarens enastående position i en verksamhet utgör både potential och begränsning. Det innebär ett balanserande som man många gånger är ensam i att hantera.  Ledarskapet omfattar att vara strategisk, fatta beslut och leda andra människor, men även att hantera sina egna reaktioner, tankar och upplevelser.


Förhållningssättet i ledarskapsrollen är av stor betydelse vid bemötandet av människor inom och utom verksamheten,  i olika situationer. Bemötandet har stor inverkan på utvecklingen av relationerna, som i sin tur ligger till grund för verksamhetens utveckling och framgång. Det gäller dels medarbetarnas solidaritet och arbetsglädje, vilket inverkar på effektiviteten i verksamheten. Det gäller också i vilken mån kontakterna med aktörer i omvärlden blir smidiga och positiva.


Sekretesskyddade samtal med utrymme för reflektion förbättrar förutsättningarna för att nå ett klartänkt, väl avvägt beslutsfattande och bemötande gentemot andra. Här arbetar vi med att på ett professionellt sätt strukturera situationen, göra den mer tydlig och reflektera kring olika alternativa handlingar, skeenden och vägar vidare.


De ledarskapsutvecklande samtalen kan ske med återkommande regelbundenhet eller genom tillfällig kontakt.