Teamutveckling

Teamutveckling

Utforska

Teamutveckling

Kvaliteten på medarbetarnas samarbete i ett team eller arbetslag skiftar över tid, beroende på arten och graden av gruppmedlemmarnas kännedom om varandra. Detta påverkas av vilken fas och form gruppen befinner sig i ur gruppsykologiskt perspektiv.


För att arbetet i en grupp ska fungera optimalt behöver den i vissa skeden teamutveckling. Det stimulerar och understödjer en ökad stabilitet och känsla av samhörighet som leder till ökad trygghet, tillit och solidaritet. Med detta kommer en upplevelse av att arbetet känns mer engagerande, meningsfullt, givande och värdefullt. Teamutvecklingsarbetet syftar till att arbetsgruppens medlemmar ska nå ökad ömsesidig tolerans och minskad friktion. Genom att låta gruppmedlemmarna bli tydligare gentemot varandra med hur de fungerar, ser på och tar sig an sin arbetsuppgift, sitt yrkesuppdrag, ökar gruppens förmåga att arbeta i samklang, i en gemensam riktning.


Arbetet med teamutveckling kan ske i många olika former, beroende på behov och  önskemål. Vid ett uppdrag görs inledningsvis en inventering av den rådande situationen, syfte och mål. Därefter presenteras för uppdragsgivaren ett förslag till upplägg av teamutvecklingsarbetet. Det kan innehålla såväl teoretiska delar som praktiska övningar, samt projektiva och symboliska arbetsformer. Centralt är i alla lägen att väcka medarbetarnas uppmärksamhet, engagemang och ambitioner till ett förbättrat arbetsresultat och samarbetsklimat.